Rådgivning och utbildning i jordbrukets dräneringsfrågor

En bra dränering för en bättre odling och miljö

Täckdikningsplaner

En ny täckdikning är en långsiktig investering. Täckdikningsplanen är en bra förutsättning för att den kommer att fungera i många år. I min projektering ingår

  • Fältbesök för inmätning av brunnar och ledningar, problemområden, svackor, berg, tillförsel av vatten från kringliggande marker
  • Arkivkoll – dikningsföretag, gamla täckdikningsplaner
  • Plankarta i CAD med dimensioner och lutningar samt styrfil som underlag till din entreprenör

Dräneringsrådgivning

Problem med för mycket vatten på fel plats vid fel tillfälle?
I min rådgivning

  • inventerar jag underhållsbehovet för diken och täckdikning
  • identifierar och dokumenterar problem och orsak
  • föreslår lämpliga underhållsinsatser

Lämpligaste tiden för fältbesök är från sen höst till vår vid snöfria förhållanden

Dikningsföretag

  • Du är deltagare i ett dikningsföretag – eller du vet inte riktigt?
  • Samfälligheten är inaktiv och ni behöver hjälp med att starta upp den igen
  • Det har skett förändringar som gör att ni behöver uppdatera vilka som är deltagare
  • Ni behöver hjälp med att uppdatera kostnadsfördelningslängden för kommande underhåll