En bra dränering för en bättre odling och miljö

En bra dränering för en bättre odling och miljö

När dräneringen fungerar får du en bättre odling samtidigt som produktionen blir bättre ur miljösynpunkt:

  • Rotsystemet får mer syre och blir djupare
  • Grödan kan ta upp mer växtnäring – det blir mindre förluster
  • Växterna får tillgång till mer vatten och blir därmed tåligare mot torka
  • Marken torkar upp snabbare och får bättre bärighet
  • Mindre markpackning ger mindre ytavrinning
  • En tät och frisk gröda blir mer motståndskraftig – du behöver bekämpa mindre mot ogräs och sjukdomar
  • Du får en större odlingssäkerhet

Underhåll din dränering!

För att din dränering ska fungera i många år är det viktigt att du årligen ser över den och underhåller det som behövs. Kolla framförallt:

  • Kantdiken: se till att de är fria från sly eller jord och att stensilar eller brunnar för intag av ytvatten från omgivande (skogs-)mark fungerar
  • Brunnar: ligger ofta i lågpunkter och är viktiga för att ta in ytvatten. De är också bra för att upptäcka brister i det nedgrävda ledningssystemet - kolla om vattnet rinner fritt i ingående och utgående ledningar. Rensa slamfickan vid behov. Se till att brunnslocken är hela och ligger på. Markera brunnarna med en käpp för att hitta dem även när grödorna runtom vuxit höga.
  • Utlopp: utloppen från täckdikningssystemet, "täckdikningsögon" ska ligga över medelvattenytan i diket eller bäcken som de mynnar i. Markera alla utlopp med käpp. Kolla att de ligger stabilt och att jorden omkring inte rasat vilket kan skada utloppet och täppa till ledningarna. Kolla även att de ligger fria från sly eller slam.